ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ..? ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು..?

ಕೃಷಿಲೋಕ : ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥಃ ಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತ ತೋದಕೆ || ಬಾವಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗವಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ
Read More